ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА

Послуги

 
law5.jpeg

ЗА НАПРЯМКОМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

1. Усебічна юридична допомога та комплексне представництво прав і законних інтересів Клієнта у таких основних напрямках:

 • речове право (право власності, речові права на чуже майно та ін.);

 • особисті немайнові права, що забезпечують природне існування людини; спрямовані на індивідуалізацію особистості; спрямовані на забезпечення недоторканості внутрішнього світу особистості й автономію її в суспільстві, опіка і піклування та ін.;

 • зобов'язальне право (за всіма видами зобов'язань, договорів та недоговірних зобов'язань);

 • виключні права (використання об’єкту власності виключно власником або за умови надання ним відповідного дозволу);

 • право інтелектуальної власності (авторське, патентне право, засоби індивідуалізації осіб, товарів і послуг, нетрадиційні виключні права);

 • спадкове право.

2. Надання усних консультацій щодо кожної з наведених вище підгалузей цивільного права України.

3. Надання письмових висновків та роз’яснень у кожній з наведених вище підгалузей цивільного права України.

4. Надання усних та письмових роз’яснень судової практики в розрізі кожної з наведених вище підгалузей цивільного права України.

5. Досудове врегулювання конфліктів цивільно-правового характеру відповідно до визначених вище підгалузей цивільного права України.

6. Складання всіх письмових процесуальних документів, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, пояснень, заперечень, заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, відводів).

7. Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах щодо виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав на нерухомі рухомі речі (майно) в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

8. Комплексне представництво прав і обов’язків Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах про захист особистих немайнових прав в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

9. Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що виникають із зобов’язальних правовідносин (договірних або недоговірних) під час розгляду справи в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

10. Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що стосуються інтелектуальної власності (захист особистих немайнових і майнових прав на всі результати інтелектуальної власності прирівняні до них об'єкти, які визнаються та охороняються законом) у компетентних органах державної влади і судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

11. Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що виникають із спадкових правовідносин (спадкування) у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

12. Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у спорах про відшкодування збитків і моральної шкоди (для фізичних осіб), завданої внаслідок порушення їх прав під час розгляду справ у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

13. Комплексний захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, зацікавленої особи у справах, що стосуються:

 • обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

 • в) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

 • усиновлення;

 • встановлення фактів, що мають юридичне значення;

 • відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;

 • передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

 • визнання спадщини відумерлою;

 • надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

 • обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу;

 • і) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб та інші справи;

 • встановлення факту родинних відносин між фізичними особами;

 • встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні;

 • встановлення факту каліцтва;

 • встановлення факту реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

 • встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;

 • встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;

 • встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;

 • встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;

 • встановлення факту смерті особи, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою через певний нещасний випадок унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та інші факти.

14. Комплексне представництво прав і обов’язків Клієнта як свідка у справі в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.

15. Збирання та подання доказів в інтересах Клієнта до державних органів та інших організацій, підприємств, установ, а у разі судового розгляду спору — до суду.

16. Залучення в інтересах Клієнта у цивільне провадження незалежних спеціалістів, експертів, перекладачів у випадках, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України.

17. Участь у проведенні окремих процесуальних дій.

18. Ознайомлення з матеріалами справи в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

19. Підготовка та внесення відводу судді на підставі та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.

20. Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.

21. Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

22. Інші якісні та високоефективні послуги в галузі цивільно-правової практики.